Starting from 06 Jan, 2079 To 16 Jan, 2079


Read More

Please be prepared for the exam. Teachers are kindly requested to submit their question papers in time.


Starting from 20 Aug, 2078 To 02 Sep, 2078


Read More


Starting from 22 Dec, 2077 To 31 Dec, 2077


Read More


Starting from 28 Nov, 2076 To 06 Dec, 2076


Read MoreStarting from 07 Jun, 2076 To 14 Jun, 2076


Read More

Please get ready for the exam and result accordingly.


Starting from 09 Jun, 2022 To 19 Jun, 2022


Read More

Get ready as per the given schedule.


Starting from 09 Jun, 2022 To 19 Jun, 2022


Read More


Starting from 22 Apr, 2022 To 02 May, 2022


Read More

Please prepare well for the exam.


Starting from 22 Apr, 2022 To 03 May, 2022


Read More

Please prepare well for the exam.


Starting from 20 Apr, 2022 To 03 May, 2022


Read More

Please prepare for the exam according to the given schedule.


Starting from 09 Jan, 2022 To 14 Jan, 2022


Read More

Concerned personnel is kindly requested to prepare for the exam according to the given schedule.


Starting from 09 Jan, 2022 To 14 Jan, 2022


Read More

Dear students, please prepare for the exam according to the given schedule.


Starting from 06 Oct, 2021 To 11 Oct, 2021


Read More


Starting from 06 Oct, 2021 To 11 Oct, 2021


Read More

Best wishes for the exam.


Starting from 06 Oct, 2021 To 11 Oct, 2021


Read More


Starting from 25 Aug, 2021 To 02 Sep, 2021


Read More

Please prepare for the exam.


Starting from 05 Aug, 2021 To 11 Aug, 2021


Read More


Starting from 09 May, 2021 To 17 May, 2021


Read More


Starting from 08 Apr, 2021 To 13 Apr, 2021


Read More

देहायको समय तालिकाअनुसार परीक्षाको तयारी गर्नु तथा गराउनु हुन् विद्यार्थी र अभिभावकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध छ /


Starting from 04 Apr, 2021 To 13 Apr, 2021


Read More


Starting from 31 Jan, 2021 To 25 Feb, 2021


Read More

Please prepare for the examination.


Starting from 03 Jan, 2021 To 13 Jan, 2021


Read More

सम्बन्धित सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकज्यूलाई दिईएको समय तालिकानुसार गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ !


Starting from 03 Jan, 2021 To 13 Jan, 2021


Read More

The Half-Yearly Examination-2077 of grade Nursery to 10 has been planned as per this routine, so you are kindly requested to prepare for the same. Thank you!


Starting from 03 Jan, 2021 To 13 Jan, 2021


Read More


Starting from 01 Oct, 2020 To 25 Oct, 2020


Read More

आदरणीय अभिभावक तथा प्यारा विद्यार्थी भाइबहिनीहरु,
यस विद्यालयको कक्षा नर्सरी देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा उपर्युक्त समयतालिकानुसार यही मिति २०७६ फागनु २८ देखि चैत्र ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएकाले अभिभावकज्यूहरुलाई सोही अनुसार आफ्ना नानीबाबुहरुलाई तयारी गराउनुहुन तथा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई सो अनुरुप तयारी गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।


Starting from 11 Mar, 2020 To 22 Mar, 2020


Read More


Starting from 11 Mar, 2020 To 18 Mar, 2020


Read More

The Send-Up Examination of Grade 11 and 12 for the Academic Year 2076 has been scheduled as given in the routine. Hence the respected guardians and the students are kindly notified to prepare for the exam.


Starting from 09 Jan, 2020 To 14 Jan, 2020


Read More

Dear guardians/ Students,

The half-yearly examination of grade nursery to 10 has been planned as per this routine, so you are kindly requested to prepare for the same. 
Thank you!


Starting from 05 Dec, 2019 To 18 Dec, 2019


Read MoreStarting from 27 Sep, 2019 To 01 Oct, 2019


Read MoreStarting from 24 Sep, 2019 To 01 Oct, 2019


Read More

All our respected guardians are kindly requested to help their kids to prepare for the examination. 


Starting from 04 Jul, 2019 To 16 Jul, 2019


Read More


Contact Us

Maps

Facebook